ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


6. การบำรุงรักษายางหุ้มมู่เล article

Maintenance of Rubber Lagging ( การบำรุงรักษายางหุ้มมู่เล )

 

Pulley จัดว่าเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญในระบบสายพานลำเลียง ( Belt Conveyor System ) ถ้าหากมู่เลมีปัญหา ก็จะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆ ในระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดูแลมู่เล ( ในที่นี้จะเน้นถึงยางหุ้มมู่เล ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในประเทศไทยมากกว่าวัสดุหุ้มชนิดอื่นๆ เช่น Ceramic หรือ Fabric หรือวิธีใช้ Spray สารเคลือบผิวมู่เล ) ให้ดีเช่นเดียวกับ Component อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายพาน ( Belt ) ลูกกลิ้ง ( Roller ) มอเตอร์ ( Motor ) Gearbox หรืออุปกรณ์ทำสะอาดสายพาน ( Belt Cleaner )

การที่ยางหุ้มมู่เล ( Pulley ) จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะการใช้งานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ( Operational Environment ) คุณภาพของยางหุ้ม ( Rubber Quality และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหุ้ม ( กาว-น้ำยาต่างๆ ) และขั้นตอนการหุ้ม ( Procedure ) ที่ถูกต้องตลอดจนฝีมือในการหุ้ม ( Workmanship ) ของช่างว่าทำได้ตาม Procedure ที่วางไว้ได้หรือไม่ เมื่อหุ้มเสร็จแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสอบว่าการใช้งานของ Pulley นั้นถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่ดี ( Good Manner ) หรือไม่ ดังนั้นการตรวจสอบการใช้งานของระบบสายพานอยู่เป็นประจำและแกไขสิ่งที่บกพร่องทันทีที่เห็นในครั้งแรก จะช่วยให้ Pulley หรือยางที่หุ้ม Pulley มีอายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุด ( Optimum Life )

เคล็ดลับการยืดอายุการใช้งานของยางหุ้ม Pulley ให้ยาวนานที่สุด

     1.หมั่นตรวจสอบดูแลระบบ Conveyor ทำงานอย่างถูกต้อง                   มีอยู่ 2 ประการคือ
         - สายพานลื่น ( Slip)
         - วัสดุ ( Build up Material) ติดระหว่างสายพาน ( Belt ) และมู่เลย์   ( Pulley )

ข้อแนะนำข้างล่างนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยยืดอายุการใช้งานของยางหุ้ม Pulley ได้

             1.ตรวจสอบน้ำหนักของ Take-up ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สายพานลื่น    (Belt Slip ) ที่ Drive Pulley ขณะเริ่ม ( Start ) เดินเครื่อง

             2.เมื่อเกิดสภาวะสายพานลื่น ( Slip ) อย่าพยายามแก้ไขโดยใช้สามัญสำนึก     ของตัวเองบนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ทรายหรือวัสดุอื่นใดสาด เข้าไปบริเวณที่เกิดการ Slip การทำเช่นนั้นยังเป็นการเพิ่มความเสียหายให้ยางหุ้ม Pulley มากยิ่งขึ้น

              3.อย่าเพิ่ม Load ให้ระบบมากเกินความจำเป็น เพราะการ Overloadจะเป็นการเพิ่ม Torque ให้สายพาน ซึ่งจะมีผลทำให้สายพานลื่น ( Slip )ที่ Drive Pulley ขณะStart ได้

              4.ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ( Belt Plough ) ในด้าน Returnก่อนถึง Tail Pulley เพื่อช่วยทำความสะอาดสายพานด้าน Return ไม่ให้มีวัสดุ( Lumpy Material ) เข้าไปติดระหว่างสายพานและ Tail Pulley ซึ่งจะทำให้ยางหุ้ม Pulley เสียหายและฉีกขาดได้ ( Local Damaged )

              5.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Pulley ติดตั้งได้อย่างตรงแนว (Correct Aligned)ทั้งนี้เพื่อทำให้ การสึกหรอของยางหุ้ม เป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า

              6.ตรวจสอบ Screw take-up ว่ามีความตึงที่เหมาะสม

              7.ป้องกันอย่าให้วัสดุ ร่วง หก ตก หล่น ( Spillage ) บนสายพานด้านกลับ        ( Return Belt ) เพื่อที่จะให้ Pulley สัมผัสกับสายพานที่สะอาดที่สุดขณะที่                    ทำงาน

8.ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดสายพาน ( Belt Cleaner ) เพื่อที่จะลดวัสดุ(Carry Back) ที่จะติดตาม Bend และ Snub Pulley

9.เมื่อเห็นมีวัสดุ ร่วง หก ตก หล่น ( Spillage ) ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดๆอย่าเพิกเฉยให้หาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว

2.ตรวจสอบและมีมาตรการแก้ไขอย่างทันท่วงที

            1.จัดให้มีการตรวจสอบ ( Inspect ) สภาพของยางหุ้ม Pulley อย่างสม่ำเสมอ

             2.เมื่อพบยางหุ้ม Pulley เสียหายเป็นจุดๆ ( Local Damage ) ให้รีบซ่อมแซม ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้น

             3.เมื่อจำเป็นต้องหุ้ม Pulley ใหม่ ต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ในการหุ้ม Pulley มาแล้วมาทำงาน เพราะการหุ้ม Pulley มีขั้นตอนปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ใครที่ไหนจะทำได้โดยไม่ผ่านงานมาก่อน

             4.จัดให้มี Pulley สำรอง ( Spare Pulley ) ในกรณีที่ Pulley ที่ใช้งานอยู่เสียหายและต้องถอดออกไปซ่อม หรือหุ้มยางใหม่

             5.Pulley ที่หุ้มแบบหุ้มเย็น ( Cold Banding ) เมื่อหุ้มเสร็จแล้วควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อให้กาวเกิดปฏิกริยา set ตัว แข็งแรงเต็มที่สีก่อนจึงเริ่มใช้งาน กรณีนี้พบเจอได้บ่อยมากในกรณีที่ต้องหุ้ม Pulley ในLineที่หน้างานโดยไม่ต้องถอดลูก Pulley ออกมาข้างนอก พอหุ้มเสร็จแล้วผู้ใช้งานมักจะรีบใช้งานทันที โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจทำให้ยางหุ้มPulley หลุดร่อนออกมาได้ กรณีอย่างนี้ก่อให้เกิดปัญหาบ่อยๆ ระหว่างเจ้าของงานกับผู้ให้บริการว่าใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 
Conveyor Pulley

1. Introduction to Pulley article
2. Pulley Type (ชนิดของ Pulley) article
3. Conveyor Guide กับ Pulley article
4. Conveyor Pulley Layout (Pulley ในตำแหน่งต่างๆในระบบสายพาน) article
5. การหุ้ม pulley article
7. Pulley Design (การออกแบบพูเล่)
8. Wing Conveyor Pulley
9. Pulley Conveyor Class
10. Pulley Lagging Specification
11. Pulley Shaft Diameter
การหุ้มพู่เล่ย์ด้วยแผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) คุณทำเองได้ หุ้มยางพู่เล่ แบบใหม่
12. Pulley Crown
13.Operation & Maintenance Conveyor Pulley