ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


>> 6.2) Modular Vs Top Chain

  

 

 

Modular Belt Vs Top Chain

ปัจจุบันหากจะกล่าวถึงสายพาน “Modular Belt” และ“Top Chain”ในภาคอุตสาหกรรมลำเลียงในประเทศไทยก็มีใช้งานกันอยู่ในระยะหนึ่งแล้ว เช่น ในอุตสาหกรรมลำเลียงขวด อาหาร ยานยนต์ ผลไม้ กล่องกระดาษ อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น สายพาน Modular และ Top Chainได้กำเนินเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ช้ากว่าสายพานจำพวกยางดำ หรือ PVC/PU โดยปกติแล้วสายพาน Modular จะสามารถใช้ได้หลากหลาย Application มากกว่าสายพาน Top Chain  

ลักษณะของ Top Chain Type ต่างๆ

สายพาน Modular Belt สามารถประกอบกันเป็นหน้ากว้างๆได้

Plate Plastic วางอยู่บนโซ่เป็นที่มาของชื่อ Top Chain

สายพาน Modular ในความเป็นจริงแล้วหลักการทำงานและส่วนประกอบนั้นถือว่าเป็นโซ่มากกว่าสายพาน อาจเป็นเพราะว่ามันสามารถการประกอบกันได้เป็นหน้ากว้างมากๆและมีลักษณะแบนเหมือนสายพานลำเลียงจึงทำให้คนทั่วไปเรียกมันว่าเป็น (สายพาน) แต่ในกรณีของTop Chain นั้นผู้คนมักเรียกกันทั้งสองแบบ เช่น โซ่วางบน สายพานกระดูกงู หรือ สายพานซูชิ แต่ทางทีจริงแล้ว Top Chain เป็นโซ่ลำเลียงจะถูกต้องกว่าสายพานเพราะลักษณะทางกายภาพของมันเมื่อตรวจสอบดูก็จะพบว่าจะใช้ Plate ซึ่งเป็น Plastic หรือ Stainless วางอยู่บนโซ่เบอร์ต่างๆนั้นเอง ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อด้วยก็คือ โซ่วางบน (มีอะไรวางอยู่บนโซ่)  

Modular และ Top Chain อาจจะมีชื่อเรียกกันหลากหลายแบบตามแต่ละยี่ห้อหรือความคุ้นเคยของแต่บุคลครับ เช่น

Modular Belt

Ø Plastic Belt

Ø Plastic Chain

Ø Modular Belt

Ø Etc.

Top Chain

Ø สายพาน Sushi

Ø สายพานกระดูกงู

Ø Slat Band

Ø โซ่วางบน

Ø สายพานลำเลียงขวด

Ø สายพาน Stainless

Ø Etc.

Modular Belt ใช้ในงานลำเลียงอาหารได้ดี

Top Chain ส่วนมากใช้ในการลำเลียงขวดหรือร้านอาหารญี่ปุ่น

สายพาน Modular มักจะเป็นที่เข้าใจผิดกับสายพานโซ่วางบน (Top Chain) ซึ่งก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่จะไม่เหมือนกันดังต่อไปนี้

Ø สายพาน Top Chain นั้นจะมีลักษณะเป็น Plate วางอยู่บนโซ่แต่ modular เป็นลักษณะ Plate แต่ละข้อมาต่อกันเป็นโซ่เลย

Ø สายพาน Modular สามารถต่อขยายหน้ากว้างของสายพานได้

Ø สายพาน Modular สามารถถอดประกอบและซ่อมบำรุงได้ง่ายกว่า Top Chain

Ø Top Chain บาง Type สามารถเข้าโค้งได้ดีกว่า Modular

Ø Modular ผลิตจาก Plastic เท่านั้น Top Chain อาจจะผลิตจาก Stainless หรือ Plastic ก็ได้

Ø Top Chain สามารถใช้ความเร็วในการลำเลียงได้สูงกว่า Modular

Ø สายพาน Modular มีหลากหลาย Type ให้เลือกตามการใช้งานมากกว่า Top Chain ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้ลำเลียงขวด หรือ Sushi

Ø สายพาน Modular สามารถลำเลียงวัสดุในแนวเอียงได้เพราะสามารถติด Cleat และ Side guard เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นได้

Ø สายพาน Modular จะมีความหนาน้อยกว่า Top Chain

Ø Modular ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า Top Chain

Ø หากหน้ากว้างของสายพานที่เท่ากันแล้วส่วนมาก Top Chain จะมีความแข็งแรงมากกว่า

Ø Modular Belt สามารถ Drain ของเหลวออกจากวัสดุลำเลียงรวมถึงการ Flow ของอากาศได้

Ø Top Chain สามารถทนความร้อนได้ดีกว่า Modular เนื่องจากมี Type ที่เป็น Stainless

Ø หากต้องการสายพานหน้ากว้างๆสายพาน Modular จะคุ้มค่ามากกว่า Top Chain

Ø Modular Belt สามารถลำเลียงแบบแถวคอยได้ดีเนื่องจากมีแบบ Roller on Top Type (Accumulate)

จะเห็นได้ว่าสายพาน Modular และ Top Chain มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเนื่องจากโครงสร้างของตัวสายพาน วัสดุ และคุณสมบัติอื่นๆ ดังการเลือกใช้ก็ต้องพิจารณาข้อได้เปรียบเสียเปรียบก่อนที่จะเลือกใช้ เพื่อที่จะได้ระบบลำเลียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 
บทความ modular belt

>> 6.1) ทางเลือกใหม่กับสายพานโมดูล่าร์
>> 6.3) Modular Advancetage
>> 6.4) Modular Surface Type
>> 6.5) Modular Application
>> 6.6) สายพานโค้ง PVC มีปัญหา..สายพาน Modular..แก้ได้
>> 6.7) สายพานโมดูล่าร์กับชิ้นงานยางพารา
>> 6.8) ง่ายๆกับสายพานโมดูล่าร์
6.9) Material of Modular Belt
>> 6.1.1 Modular Belt คืออะไร
สายพาน Modular Belt ทำเองได้
สายพาน Modularโค้งในอุสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
Power Turn Belt คืออะไรและใช้อย่างไรมาดูกัน article
ถาม ตอบ 1-3
ถาม ตอบ 4-6
ถาม ตอบ 7-8
ถาม ตอบ 9-11